dijous, 11 de setembre de 2014

VOLS OBTENIR UN RECONEIXEMENT DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ADQUIRIDES PER L’EXPERIÈNCIA LABORAL?

VOLS OBTENIR UN RECONEIXEMENT DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ADQUIRIDES PER L’EXPERIÈNCIA LABORAL?

Entra per obtenir més informació.

ESTAS EN AQUESTA SITUACIÓ?
POTS DEMOSTRAR QUE COMPLEIXES AMB:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o ser titular d’una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.
b) Tenir 20 anys d’edat per al nivell 2 i 3 de qualificació.
c) Tenir experiència laboral o formació relacionada amb les competències professionals dels àmbits de qualificació que es volen acreditar:
c1) En el cas d’experiència laboral, justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, per als nivells 2 i 3, en els últims 10 anys.
c2) En el cas de formació, justificar almenys haver cursat 300 hores, en els últims 10 anys.
L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL LA POTS JUSTIFICAR AMB:
a) Per a treballadors o treballadores assalariats:
a1) El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat on estigui afiliada la persona candidata, on consti l’empresa, grup de cotització i el període de contractació, i
a2) Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en la qual consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i el període de temps en què s’ha realitzat l’activitat.
b) Per a treballadors o treballadores autònoms o per compte propi:
El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta de la Seguretat Social en el règim especial corresponent, amb la descripció de l’activitat desenvolupada i interval de temps en què s’ha realitzat.
c) Per a persones que hagin desenvolupat activitats socials o professionals  com a voluntaris o becaris:
Certificació de l’organització on s’hagi prestat l’assistència en la qual constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores que s’hi ha dedicat.
d) Documentació acreditativa de formació dels títols corresponents al sistema educatiu o certificats de professionalitat corresponents al sistema de qualificacions professionals.
Per a les competències professionals adquirides a través de la formació reglada, la justificació es realitzarà mitjançant certificat del centre que acrediti que la persona candidata ha cursat formació relacionada amb la o les qualificacions professionals que es pretenguin acreditar, en el qual constin els continguts, les hores de formació i el període de realització de la formació.
e) Per a persones amb formació no formal:
Per a les competències professionals adquirides a través de vies no formals de formació, la justificació es realitzarà mitjançant certificat del centre, empresa o entitat que ha impartit la formació, on consti el nom de la persona interessada, el contingut, les hores i la data de realització de la formació.
f) Les persones majors de 25 anys que, tot i reunint els requisits d’experiència laboral o formativa, no els puguin justificar mitjançant la documentació exigida,  podran presentar qualsevol prova admesa en dret de la seva experiència laboral o aprenentatges no formals de formació, que serà sotmesa a la consideració corresponent per tal de valorar la conveniència o no de ser admès al procés d’acreditació.
COMENÇA A PREPARAR-TE, NO PERDIS TEMPS.
Disposes dels punts d’informació , que t’ajudaran en tot el que necessitis.
Busca el que està més a prop de casa teva.

FONT: www.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada