dilluns, 14 d’octubre de 2013

Nova normativa per als treballadors a temps parcial

Nova normativa per als treballadors a temps parcial

Si estàs treballant a temps parcial t’interessa conèixer les novetats que incorpora la nova normativa laboral aprovada pel Congrés: el Reial Decret-Llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la Protecció dels Treballadors a Temps Parcial.
Aquesta nova legislació pretén equiparar els drets socials dels treballadors a temps parcial (aproximadament el 16,4% del total de treballadors) amb els empleats a jornada completa, de manera que es contribueixi a la recuperació del creixement econòmic, a la creació d’ocupació i a l’augment del nombre de persones amb accés a la pensió de jubilació, donat que la tendència és cada vegada més cap a aquest tipus de  contractacions.
Amb la nova normativa, es reconeix l’accés a la pensió de jubilació a persones que abans estaven excloses, principalment treballadors en situació precària i dones (gairebé una de cada tres treballadores té contracte a temps parcial en front del 10,6% dels homes). Segons dades del Govern, aquest canvi legislatiu beneficiarà 2,75 milions de persones, el que permetrà que un 40% de persones que no tenien dret a una pensió de jubilació ara en puguin accedir.
La principal novetat que incorpora la nova legislació és que es modifica el càlcul per acreditar els períodes de cotització necessaris per tenir dret a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, maternitat i paternitat; tenint en compte la proporcionalitat entre les aportacions realitzades i les prestacions que percebrà.
El nou decret estableix un nou còmput de les cotitzacions a temps parcial. El temps cotitzat per tenir dret a una pensió contributiva es calcularà segons el denominat “coeficient de parcialitat”, que es correspon amb el percentatge de jornada realitzat respecte una jornada completa. Per a cada treballador es determinarà el seu “coeficient de parcialitat global”, és a dir, la ponderació de cada contracte amb el seu corresponent percentatge de jornada, de forma que s’obtindrà el coeficient vinculat a tota la vida laboral, tenint en compte tant els dies cotitzats a temps parcial com els cotitzats a jornada completa. Aquest coeficient es calcularà únicament sobre els últims cinc anys en cas de tractar-se del subsidi per incapacitat temporal, mentre que en el cas de subsidi per maternitat i paternitat sobre els últims set anys o, si s’escau, sobre tota la vida laboral.
El període mínim de cotització exigit als treballadors a temps parcial per a cada prestació serà el resultat d’aplicar el període regulat amb caràcter general el coeficient global de parcialitat.
Per determinar la quantia de les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent per malaltia comú, el nombre de dies cotitzats que resultin a l’aplicar el coeficient de parcialitat s’incrementa amb l’aplicació del coeficient del 1,5, sense que el nombre de dies resultant pugui ser superior al del període d’alta a temps parcial.
D’aquesta manera, es millora la quantitat final de la pensió, ja que cada dia cotitzat a temps parcial equivaldrà a un dia i mig. El percentatge aplicable sobre la base reguladora es determinarà a partir de l’escala general de la jubilació ordinària prevista a la Llei General de la Seguretat Social.
La nova normativa serà aplicable a les pensions de la Seguretat Social que amb anterioritat a la seva entrada en vigor van ser denegades per no acreditar el període mínim de cotització exigit, així com a les prestacions en tràmit.
Respecte les prestacions i subsidis per desocupació, s’incorpora la necessitat de mantenir-se com a demandant d’ocupació durant el període de durada de la prestació. D’altra banda, s’incorpora com a supòsit de suspensió de la prestació el trasllat de residència a l’estranger per un període continuat inferior a 12 mesos per la cerca o realització d’un treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, així com per l’estada a l’estranger per un període de fins a 90 dies com a màxim durant cada any natural; ambdós casos sempre que la sortida a l’estranger hagi estat comunicada i autoritzada per l’entitat gestora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada