dijous, 20 de febrer de 2014

Convocatoria per a cobrir 100 places de la Guàrdia Urbana de Barcelona

Convocatoria per a cobrir 100 places de la Guàrdia Urbana de Barcelon


El 2 de febrer varem publicar que la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona habia aprovat l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2014 en la que el Govern municipal  convocaria un total de 100 noves places en la categoria d’agent per entrar en la Guàrdia Urbana de Barcelona i un total de 67 noves places per entrar a formar part del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) i estavem a l’expectativa de la publicació de la convocatoria al DOGC. Doncs bé, ahir es va publicar en el Diaria Oficial de la Generalitat de Catalunya i a partir d’avui es poden pesentar les sol·licituds.

Termini de presentació de sol·licituds: des del 13 de febrer i fins al 4 de març.

Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el quedetermina la Llei 16/1991, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
d) Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundaria, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i de 1,70 m. els homes, la qual cosa serà comprovada en les proves mèdiques.
g) No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i ancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
h) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
i) Posseir els permisos de conduir vehicles de les classes A2 i BTP. La presentació del permís A2 podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a  l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d’acord amb l’article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals. D’altra banda, les persones aspirants que hagin superat l’esmentat curs selectiu, hauran de tramitar el permís BTP seguint les instruccions del Departament de Recursos Humans de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.
j) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana.
k) Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.
l) Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent, d’acord amb els imports i les exempcions que es detallen a la base 4.4.

3.2. Tots els requisits anteriors han de complir-se l’últim dia de presentació de sol·licituds llevat dels requisits
especificats a l’apartat i). En tots els casos, aquests requisits s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera de les persones aspirants. 

L’examen constarà d’una prova cultural, prova de coneixement de català, prova d’aptitud, proves físiques, psicotécnicas i mèdiques, i els 100 millor valorats seguiran el curs de formació bàsica policial al Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet del Vallès (Barcelona).

Tipus: Convocatòria
Convocant: Barcelona (Barcelona)
Categoria: LOCAL
Grup: GRUP C2
Nº Places: 100
Places ja convocades: 100
Origen: DOGC nº 6560 de 12/02/2014. Bases: BOP de 06/02/2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada